แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นจากคณะทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
06/07/2565
Sansanee
173
รายละเอียดข่าว :

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เบื้องต้นจากคณะ จำนวน 3 คน  ดังนี้

 

1. นายณภัทร พรหมคุณากุล

2. นางสาวสุทธิชา ประกิ่ง

3. นางสาวอัยลดา บุษบก​

 

เพื่อไปสัมภาษณ์ทุนในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ประกอบด้วย

1. ทุนการศึกษาทมูลนิธิบางกอกโพสต์ ประจำปีการศึกษา 2565

2. ทุนการศึกษาบริษัทมิวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ประจำปีการศึกษา 2565

3. ทุนการศึกษาคณะกรรมการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565

4. ทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) ประจำปีการศึกษา 2565

5. ทุนการศึกษายากจน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 

ในการนี้ งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จะติดต่อนักศึกษาโดยตรง เพื่อส่งใบสมัครทุนตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยต่อไป