รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาอาหารกลางวัน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติมรอบที่ 1)
06/09/2565
Sansanee
252

ปิดรับสมัครแล้ว

รับสมัคร
06/09/2565
ถึง
13/09/2565
รายละเอียดข่าว :

นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

3. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนทางวินัยนักศึกษา

4. เป็นผู้ด้อยโอกาส (“ผู้ด้อยโอกาส” หมายความว่า ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้เท่าเทียมผู้อื่น)

5. ไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับหรือมีสิทธิ์ที่จะได้ทุนการศึกษาอื่นใดในปีการศึกษา 2565 รวมกันตั้งแต่ 10,000 บาท
(ยกเว้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและทุนการศึกษาสำหรับผู้มีคุณสมบัติพิเศษ (ทุนเรียนดี) )

6. มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และ/หรือ ทำงานหารายได้เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัว

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา

2. ภาพถ่ายบ้านที่เห็นบ้านทั้งหลังชัดเจน หลายมุม 

3. สำเนาใบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา หรือหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี)

4. สำเนาเอกสารแสดงผลงานรางวัลที่เคยได้รับ (ถ้ามี)

5. หนังสือรับรองความเห็นการขอรับทุนการศึกษา

หมายเหตุ: หากแนบเอกสารไม่ครบจะถือว่าคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ และไม่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุน

 

วิธีการสมัคร

ให้นักศึกษากรอกข้อมูลสมัครในระบบทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2565

(โดยกรอกข้อมูลและแนบเอกสารให้ครบถ้วนทุกช่องเนื่องจากข้อมูลในทุกช่องมีผลต่อการประมวลผลคะแนน)

*** หมายเหตุ : เมื่อคณะกรรมการพิจารณาทุนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะจะแจ้งเฉพาะผู้ได้รับทุนให้กรอกใบสมัครทุนตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยส่งที่คณะต่อไป

อ่านรายละเอียดทุนการศึกษา