ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาคุณแม่บุญส่ง พัฒนะศิษอุบล สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564 (ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564)

นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่างลาพักก...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 18/06/2564

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564 (ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564)

นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 18/06/2564

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์การจัดสรรห้องพักสำหรับนักศึกษาทุนและนักศึกษาที่ทำกิจกรรม

ตามที่ได้มีการแพร่ระบาดและมีการกระจายตัวของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดผลกระทบต่อนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฝ่ายหอพักนักศึกษา สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงจัดสรรห้องพักให้สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักศึกษาที่ทำกิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัย และประสบปัญหาเกี่ยวกับที่พักอาศัย ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 16/06/2564

การยางแห่งประเทศไทยประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2564

ขั้นตอนการสมัคร เพื่อขอรับทุน 1. ขอรับใบสมัครทุนการศึกษาได้ที่ กยท. ทุกแห่ง ทั่วประเทศ หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่เว็บไซต์ กยท. www.raot.co.th หรือ www.rubber.co.th 2. กรอกข้อมูลการสมัครให้เรียบร้อย และยื่นที่ กยท.เขต/จังหวัด/สาขา ตามที่ตั้งสวนยางของผู้ขอรับทุนการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564   ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 11/06/2564

รับสมัครนักศึกษาใหม่ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับผู้มีคุณสมบัติพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติมรอบที่ 2) จำนวน 3 ทุน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติมรอบที่ 2) โดยให้ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดตามประกาศการรับสมัคร ดังนี้-->ประกาศรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 30/04/2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 และพิธีมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 12.30 – 17.00 น. ณ ห้อง CLB5201 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและขอให้เตรียมหลักฐา...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 17/03/2564

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา เรียนดี กิจกรรมเด่น ปีการศึกษา 2563

ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 และพิธีมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 12.30 – 17.00 น. ณ ห้อง CLB5201 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและขอให้เตรียมหลักฐา...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 17/03/2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา Science Run

ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 และพิธีมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 12.30 – 17.00 น. ณ ห้อง CLB5201 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และขอให้เตรียมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษามาส่ง ณ จุดลงทะเบียนหน้างาน ดังนี้ 1. ใบสำคัญรับเงินทุนการศึกษา (รับที่จุดลงทะเบียน)  จำนวน 1 แผ่น 2. สำเนาบัตรนักศึกษา  จำนวน 1 แผ่น 3. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 17/03/2564

ติดตามผลการเรียนนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แจ้ง นางสาวบุษยมาส  กองแก้ว ส่งเอกสารแบบรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์  ที่งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามเอกสารแนบท้ายข่าว  ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 03/03/2564