ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาบริษัท น้ำมันปิโตรเลียม จำกัด ประจำปีการศึกษา 2566

  นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 04/12/2566

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาคณะกรรมการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2566

  นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 29/11/2566

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน ประจำปีการศึกษา 2566

  นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษาหรือรักษาสถานภาพ 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.20 ขึ้นไป ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 29/11/2566

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม ปีการศึกษา 2566

  นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 29/11/2566

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนบริจาคผู้มีจิตศรัทธา

  นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษาหรือรักษาสถานภาพ 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 3.90 ขึ้นไป ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 29/11/2566

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2566

  นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 29/11/2566

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาอาหารกลางวัน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษาหรือรักษาสถานภาพ 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 29/11/2566

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษายากจน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่างการลาพักการศึกษาหรือรักษาสถานภาพ ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 29/11/2566

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัคร โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ปีที่ 18

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อรับทุนระดับอุดมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ทุนละ 30,000 บาท/ปี ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 26/10/2566