ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำคุณประโยน์ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2565

  คุณสมบัติผู้ขอรับทุน (1) มีสถานภาพเป็นนักศึกษาและไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา  ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 30/01/2566

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2565

  คุณสมบัติผู้ประสงค์ขอรับทุน 1. ระดับการศึกษา และผลการศ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 16/01/2566

รับสมัครนักศึกษาใหม่ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับผู้มีคุณสมบัติพิเศษ (เรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นทุนให้เรียนฟรีตลอดหลักสูตรจนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 10 ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 05/01/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เปิดรับสมัครทุน โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ จ.นครสวรรค์)

  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง รับสมัครขอรับทุนการศึกษาและหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้แก่นักเรียนและนักศึกษา ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่จัง...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 02/12/2565

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี พ.ศ. 2565

นักศึกษาที่จะได้รับทุนการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษาหรือรักษาสถานภาพ 2. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินการ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 02/12/2565

แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นจากคณะทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เบื้องต้นจากคณะ จำนวน 6 คน  ดังนี้ ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 25/11/2565

แจ้งรายชื่อสัมภาษณ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ออนไลน์ผ่าน Zoom

นักศึกษาที่มีรายชื่อสัมภาษณ์ ให้เข้าสัมภาษณ์ทุนออนไลน์ ผ่าน Zoom ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. เรียงลำดับตามไฟล์แจ้งรายชื่อสัมภาษณ์เข้าร่วมที่ลิงค์https://zoom.us/j/2973520175...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 24/11/2565