มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัคร โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ปีที่ 17
07/10/2565
Sansanee
511
รับสมัคร
07/10/2565
ถึง
05/01/2566
รายละเอียดข่าว :

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ รับสมัครนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อรับทุนระดับอุดมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ทุนละ 30,000 บาท/ปี

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2565
2. มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 3.15 ขึ้นไป
3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัว/ผู้อุปการะมีรายได้รวมไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี
4. ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนการศึกษาจากที่อื่น ยกเว้น เงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) หรือ กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจน
5. อายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2566
6. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯ จัดขึ้นได้ตลอดระยะเวลารับทุน

สามารถดูรายละเอียดและระเบียบทุนได้ที่
 
สมัครทุนออนไลน์ที่ลิงก์
 
เมื่อกรอกสมัครทุนเสร็จแล้ว
** ให้นักศึกษาปริ้นต์และส่งเอกสารที่งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565