รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษายากจน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
15/11/2565
Sansanee
746

ปิดรับสมัครแล้ว

รับสมัคร
15/11/2565
ถึง
22/11/2565
รายละเอียดข่าว :

 

นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

3. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนทางวินัยนักศึกษา

4. เป็นผู้ยากจน รายได้ครอบครัวรวมกันแล้วไม่เกิน 240,000 บาท/ปี

5. ไม่เป็นนักศึกษาที่ได้รับหรือมีสิทธิ์ที่จะได้ทุนการศึกษาอื่นใดในปีการศึกษา 2565 รวมกันตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป (ยกเว้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)                              

6. มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และ/หรือ ทำงานหารายได้เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัว

7. กรณีนักศึกษาที่เคยได้รับทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ต้องมีหน่วยกิจกรรมด้านจิตอาสาตามเกณฑ์และข้อผูกพันของทุนประเภทนั้นๆ กำหนด

ข้อผูกพันในการขอรับทุน

นักศึกษาที่ได้รับทุนตามประกาศฉบับนี้ มีข้อผูกพันในการรับทุน โดยต้องทำจิตอาสาช่วยงานระดับคณะ วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย ตามเงื่อนไขทุน ดังนี้

1. จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้ได้รับทุน จำนวน 10,000 บาท 
2. จำนวนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้ได้รับทุน จำนวน 15,000 บาท

ทั้งนี้ การทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยงานในระดับคณะ วิทยาลัย ให้เป็นดุลยพินิจของคณบดีพิจารณามอบหมายงานให้ผู้รับทุน และในระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นดุลยพินิจของรองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายพิจารณามอบหมายงานให้ผู้รับทุน

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบแสดงผลการเรียน - ปริ้นจากระบบทะเบียนนักศึกษา (REG)

2. รูปถ่ายบ้านปัจจุบันที่นักศึกษาอาศัยอยู่กับผู้ปกครอง - ถ่ายให้เห็นบ้านทั้งหลังชัดเจนหลายมุม

3. สำเนาใบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา (กรณีนักศึกษาที่เคยได้รับทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ต้องมีหน่วยกิจกรรมด้านจิตอาสาตามเกณฑ์และข้อผูกพันของทุนประเภทนั้นๆ กำหนด) - ปริ้นจากระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา (UBU SAC)

4. สำเนาเอกสารแสดงผลงานรางวัลที่เคยได้รับ (ถ้ามี)

5. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอรับทุนการศึกษา (ออกไว้ไม่เกิน 5 เดือนนับถึงวันปิดรับสมัคร)

6. หนังสือรับรองความเห็นการขอรับทุนการศึกษา (ออกไว้ไม่เกิน 5 เดือนนับถึงวันปิดรับสมัคร)

หมายเหตุ: หากแนบเอกสารไม่ครบจะถือว่าคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์และไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุน

 

วิธีการสมัคร

ให้นักศึกษากรอกข้อมูลสมัครในระบบทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

(โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่องเนื่องจากข้อมูลในทุกช่องมีผลต่อการประมวลผลคะแนน กรณีเคยสมัครทุนในระบบแล้วให้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน)

 

กำหนดการสัมภาษณ์

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 

เวลา 09.30 น.

ออนไลน์ผ่าน Zoom 

https://zoom.us/j/2973520175
Meeting ID: 297 352 0175

(คณะจะคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ที่ทุนแต่ละประเภทกำหนด และคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุดจากมากไปน้อยเข้าสัมภาษณ์ตามจำนวนที่คณะกรรมการพิจารณาทุนของคณะกำหนด นักศึกษาอาจจะไม่ถูกเรียกสัมภาษณ์ทุกคน แต่หากนักศึกษาประสงค์จะเข้ารับการสัมภาษณ์สามารถแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเข้าสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้)

*** หมายเหตุ : เมื่อคณะกรรมการพิจารณาทุนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะจะแจ้งเฉพาะผู้ได้รับคัดเลือกทุนยากจน 15,000 บาท ให้กรอกใบสมัครทุนตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยส่งที่คณะต่อไป

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครทุน