แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นจากคณะทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
25/11/2565
Sansanee
360
รายละเอียดข่าว :

 

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เบื้องต้นจากคณะ จำนวน 6 คน  ดังนี้

 

1. นางสาวบัณฑิตา  ปมหิน

2. นางสาวนวินดา  สมพริ้ง

3. นางสาวศิรประภา  บุ้งทอง

4. นางสาวอนุสรา  ประสิทธิ์นอก

5. นางสาวเสาวภา  สืบสอน

6. นางสาวถิรพร  วะราพุทธ

 

นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจะได้เข้ารับสัมภาษณ์ในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป เพื่อพิจารณาให้ได้รับทุนต่างๆ ดังนี้

1. ทุนยากจน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. ทุนมูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน 

3. ทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม (ประเภทต่อเนื่อง) 

 

ดังนั้น ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อเขียนใบสมัครทุนตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย ส่งที่งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

ภายในวันจันทร์ที่ 28 พ.ย. 2565 

 

ดาวน์โหลดใบสมัครทุน