ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่น ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์กำหนดให้ทุนนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีบทบาทหน้าที่ในกิจกรรม หรือชุมนุม หรือสโมสรนักศึกษา ที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และหรือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านสังคม อารมณ์ รวมทั้งสติปัญญา ที่ใช้ในการ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 23/02/2564

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงในนามสถาบัน (ทุน Science Run)

รายละเอียดทุน เป็นทุนประเภทรายปี จำนวน 15 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท คุณสมบัติของนักศึกษาผู้ประสงค์สมัครขอรับทุน 1. เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี และไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา 2. เป็นนักกีฬาที่ได้รับรางวัล ระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไป 3. ได้รับรางวัลในระดับประเทศขึ้นไป ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 23/02/2564

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษานักกิจกรรมดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ (ทุน Science Run)

รายละเอียดทุน เป็นทุนประเภทรายปี จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 500 บาท คุณสมบัติของนักศึกษาผู...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 23/02/2564

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา Science Run

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดี นักศึกษาที่ช่วยเหลือกิจกรรมของคณะ หรือมหาวิทยาล...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 23/02/2564

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอุดมศึกษา

ดูรายละเอียด และรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาตามเอกสารแนบท้ายข่าว หรือลิงค์ ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 16/02/2564

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิอมตะ (โครงการทุนอัจฉริยะ)

คุณสมบัติของผู้ที่สมัครขอรับทุน 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาของภาครัฐ โดยไม่จำเป็นต้องถือสัญชาติไทย 2. เป็นผู้ที่มีผลการศึกษาในปีการศึกษาล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 3.50 ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 11/02/2564

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำคุณประโยน์ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2564

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาและไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 3. มีความประพ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 10/02/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับทุนดำเนินการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้1. รายงานตัวเพื...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 09/02/2564

แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นจากคณะ ทุนการศึกษาจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 3 คน ดังนี้ 1. นางสาวเมธาวดี  แสนทวีสุข 2. นางสาวแพรวรินทร์  อาจดี 3. นางสาวธัชพรรณ  ภาคทอง ขอให้นักศึกษาตามรายชื่อข้างต้นส่งใบสมัครทุนตามแบบฟอร์มของมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ที่งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์จะมาสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาทุนอีกครั้ง และจะแจ้งกำหนดการให้ทราบในภายหลัง เอกสารแนบใบสมัคร 1....อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 05/02/2564

สถิติข้อมูลระบบทุนการศึกษา

ทุนแยกตามแหล่งทุน
ทุนแยกตามประเภททุน
ผู้ได้รับทุนทังหมด
ผู้ได้รับทุนแยกปีการศึกษา