รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี พ.ศ. 2565
02/12/2565
Sansanee
193
รับสมัคร
02/12/2565
ถึง
15/12/2565
รายละเอียดข่าว :


นักศึกษาที่จะได้รับทุนการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษาหรือรักษาสถานภาพ

2. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินการสอบสวนทางวินัยนักศึกษา

3. เป็นผู้ประสบเหตุร้ายแรงอันเกิดจากอุทกภัย พ.ศ. 2565 เป็นเหตุให้บ้านหรือที่พักอาศัยได้รับความเสียหายจนไม่สามารถพักอาศัยได้ หรือพื้นที่ในการประกอบอาชีพได้รับความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวและผู้ปกครองสูญเสียรายได้ จนอาจเป็นผลเสียต่อการศึกษาเล่าเรียน

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครทุน
แบบขอรับทุน

การสมัครขอรับทุน
สมัครผ่านเว็บไซต์ reg.ubu.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้- วันที่ 15 ธันวาคม 2565
1. เข้าเว็บไซต์ reg.ubu.ac.th
2. Log in เข้าสู่ระบบ คลิก "ทุนการศึกษา"
3. สมัครทุนการศึกษา/แนบไฟล์ใบสมัคร ในระบบ