ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564

คุณสมบัติผู้ประสงค์ขอรับทุน...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 16/07/2564

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ สำหรับนักศึกษาผู้มีความยากจน (พิเศษ)

คุณสมบัติของผู้ประสงค์ขอรับทุน 1. เป็นนักศึกษาที่มีความยากจน มีระดับรายได้ครัวเรือน ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อเดือน มีความเป็นอยู่ยากลำบาก (ค่าครองชีพไม่สัมพันธ์กับรายจ่าย) 2. นักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 14/07/2564

แจ้งผลการคัดเลือกทุนหอพักฟรี

อ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายข่าว...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 09/07/2564

ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษา บริษัท ซีจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายข่าว...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 08/07/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา บริษัท ซีจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

1. นางสาวเพ็ญพิชชา หมื่นพรม 2. นางสาวพิชญะดา ช่างถม 3. นางสาวสุภาศิณี อ่อนตา 4. นางสาววชิรปาณี แซ่เฮ้ง   ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 25/06/2564

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา บริษัท ซีจี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  คุณสมบัติของนักศึกษาผู้ประสงค์สมัครขอรับทุนการศึกษา  1. เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 18/06/2564

สถิติข้อมูลระบบทุนการศึกษา

ทุนแยกตามแหล่งทุน
ทุนแยกตามประเภททุน
ผู้ได้รับทุนทังหมด
ผู้ได้รับทุนแยกปีการศึกษา