ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษา

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 1. เป็นนักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนปกติ ของสถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2565 ในคณะหรือสาขาวิชา สังคมสงเคราะห์ เภสัชกร พยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ จิตวิทยา (วทบ.) การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่น ๆ 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.25 3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 4. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตร...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 13/06/2565

แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นจากคณะ ทุนการศึกษาจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 3 คน ดังนี้ 1. ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 13/05/2565

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2565

  ด้วยมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ กำหนดให้ทุนการศึกษาใหม่ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 1 ทุน ซึ่งเป็นทุนที่ให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โดยมูลนิธิฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของนักศึกษา ประกอบด้วย ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 15/02/2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ทุนยากจนและทุนอาหารกลางวัน ภาคการศึกษาที่ 2/2564)

  1. ทุนยากจนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทุนๆละ 10,000 บาท  2. ทุนอาหารกลางวัน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทุนละ  4,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 เดือน    อ่านรายละเอียดประกาศรายชื่อ   เงื่อนไขการได้รับทุนการศึ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 27/01/2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา จากแหล่งเงินทุนภายนอก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564

  1. ทุนการศึกษามูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน ประจำปีการศึกษา 2564 (ประเภททุนต่อเนื่อง)  2. ทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม ประจำปีการศึกษา 2564 (ประเภททุนรายปี) 3. ทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2564 (ประเภททุนรายปี) อ่านรายละเอียดประกาศ   นักศึกษาที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษาให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 21/01/2565

แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นจากคณะ ทุนการศึกษาจากแหล่งเงินทุนภายนอกมหาวิทยาลัยอุบราชธานี ปีการศึกษา 2564

  1. ทุนการศึกษามูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน 2. ทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม  3. ทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)    รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 6 คน ดังนี้ 1. นางสาวสุกัญญา คำมรรค 2. นางสาวสิตานันท์ สมรักษ์ 3. นายกิตติชัย สมวัน 4. นางสาวกุลญารัตน์ สิงห์สัตย์ 5. นางสาวเสาวลักษณ์ วงคณิต 6. นางสาวณัฐกานต์ แสงจันทร์ ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อข้าง...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 07/01/2565

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน ประจำปีการศึกษา 2564

  นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา และต้องกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564 เท่านั้น ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 18/12/2564

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม ประจำปีการศึกษา 2564

  นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 18/12/2564

สถิติข้อมูลระบบทุนการศึกษา

ทุนแยกตามแหล่งทุน
ทุนแยกตามประเภททุน
ผู้ได้รับทุนทังหมด
ผู้ได้รับทุนแยกปีการศึกษา