ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาใหม่ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับผู้มีคุณสมบัติพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติมรอบที่ 2) จำนวน 3 ทุน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติมรอบที่ 2) โดยให้ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดตามประกาศการรับสมัคร ดังนี้-->ประกาศรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 30/04/2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 และพิธีมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 12.30 – 17.00 น. ณ ห้อง CLB5201 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและขอให้เตรียมหลักฐา...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 17/03/2564

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา เรียนดี กิจกรรมเด่น ปีการศึกษา 2563

ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 และพิธีมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 12.30 – 17.00 น. ณ ห้อง CLB5201 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและขอให้เตรียมหลักฐา...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 17/03/2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา Science Run

ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 และพิธีมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 12.30 – 17.00 น. ณ ห้อง CLB5201 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และขอให้เตรียมหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษามาส่ง ณ จุดลงทะเบียนหน้างาน ดังนี้ 1. ใบสำคัญรับเงินทุนการศึกษา (รับที่จุดลงทะเบียน)  จำนวน 1 แผ่น 2. สำเนาบัตรนักศึกษา  จำนวน 1 แผ่น 3. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 17/03/2564

ติดตามผลการเรียนนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แจ้ง นางสาวบุษยมาส  กองแก้ว ส่งเอกสารแบบรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์  ที่งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามเอกสารแนบท้ายข่าว  ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 03/03/2564

มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ แจ้งเรื่องการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายข่าว...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 25/02/2564

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาคนดีศรีคณะวิทยาศาสตร์ (ทุน Science Run)

รายละเอียดทุน เป็นทุนประเภทรายปี จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท   คุณสมบัติของนักศึกษาผู้ประสงค์สมัครขอรับทุน 1. เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี และไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา 2. เป็นนักศึกษาผู้มีความโดดเด่นหรือสร้างชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านดนตรีด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น  ด้านคุณธรรมจ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 24/02/2564

ประกาศให้ทุนตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะวิทยาศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มีบทบาทในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านการเป็นผู้นำ สังคม อารมณ์ รวมทั้งสติปัญญา ที่ใช้ในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบสามารถแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้   ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 23/02/2564

สถิติข้อมูลระบบทุนการศึกษา

ทุนแยกตามแหล่งทุน
ทุนแยกตามประเภททุน
ผู้ได้รับทุนทังหมด
ผู้ได้รับทุนแยกปีการศึกษา