ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอุดมศึกษา

ดูรายละเอียด และรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาตามเอกสารแนบท้ายข่าว หรือลิงค์ ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 16/02/2564

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิอมตะ (โครงการทุนอัจฉริยะ)

คุณสมบัติของผู้ที่สมัครขอรับทุน 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาของภาครัฐ โดยไม่จำเป็นต้องถือสัญชาติไทย 2. เป็นผู้ที่มีผลการศึกษาในปีการศึกษาล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 3.50 ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 11/02/2564

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำคุณประโยน์ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2564

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาและไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 3. มีความประพ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 10/02/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับทุนดำเนินการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้1. รายงานตัวเพื...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 09/02/2564

แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นจากคณะ ทุนการศึกษาจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 3 คน ดังนี้ 1. นางสาวเมธาวดี  แสนทวีสุข 2. นางสาวแพรวรินทร์  อาจดี 3. นางสาวธัชพรรณ  ภาคทอง ขอให้นักศึกษาตามรายชื่อข้างต้นส่งใบสมัครทุนตามแบบฟอร์มของมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ที่งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์จะมาสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาทุนอีกครั้ง และจะแจ้งกำหนดการให้ทราบในภายหลัง เอกสารแนบใบสมัคร 1....อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 05/02/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และกำหนดการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการสัมภาษณ์ วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.    สัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom  URL : ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 29/01/2564

การขอรับทุนต่อเนื่อง โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ปีการศึกษา 2564

แจ้ง นายพลหาญ  แก้วกุล นักศึกษาทุน บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2564 (ตามเอกสารแนบท้ายข่าว) กรอกข้อมูลส่งที่งานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 29/01/2564

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2563

ขอให้นักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ทางโทรศัพท์ ที่เบอร์โทร 092-659-7815 ภายในวันที่ 26 มกราคม 2564 อ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายข่าว...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 25/01/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศเข้าสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดในประกาศ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายข่าว  ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 19/01/2564

สถิติข้อมูลระบบทุนการศึกษา

ทุนแยกตามแหล่งทุน
ทุนแยกตามประเภททุน
ผู้ได้รับทุนทังหมด
ผู้ได้รับทุนแยกปีการศึกษา