ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาทมูลนิธิบางกอกโพสต์ ประจำปีการศึกษา 2565

  นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 27/06/2565

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาบริษัทมิวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ประจำปีการศึกษา 2565

  นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา 2. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 27/06/2565

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาคณะกรรมการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565

  นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา 2. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 25/06/2565

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) ประจำปีการศึกษา 2565

  นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา 2. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 25/06/2565

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษายากจน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

นักศึกษาที่ประสงค์ขอทุนต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และไม่อยู่ในระหว่างลาพักการศึกษา 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 24/06/2565

ประกาศให้ทุนตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

  คณะวิทยาศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มีบทบาทในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านการเป็นผู้นำ สังคม อารมณ์ รวมทั้งสติปัญญา ที่ใช้ในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบสามารถแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้   ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 21/06/2565

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่น ปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์กำหนดให้ทุนนักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีบทบาทหน้าที่ในกิจกรรม หรือชุมนุม หรือสโมสรนักศึกษา ที่สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และหรือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านสังคม อารมณ์ รวมทั้งสติปัญญา ที่ใช้ในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาในกิจกรรมนั้น ทุนละ 1,000 บาท    คุณสมบัติของผู้สมัคร  1. เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 และไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษา 2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมขณะที่กำลังศึกษาอยู่ใน...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 18/06/2565

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เปิดรับสมัครทุน โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ปี 2565 สำหรับผู้ด้อยโอกาส และมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ จ.นครสวรรค์

       องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดทำโครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้แก่นักเรียนและนักศึกษา ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 14/06/2565

สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์การจัดสรรห้องพักสำหรับนักศึกษาทุนและนักศึกษาที่ทำกิจกรรม

ตามที่ได้มีการแพร่ระบาดและมีการกระจายตัวของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดผลกระทบต่อนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฝ่ายหอพักนักศึกษา สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงจัดสรรห้องพ...อ่านต่อ
ประกาศโดย Sansanee วันที่ 13/06/2565

สถิติข้อมูลระบบทุนการศึกษา

ทุนแยกตามแหล่งทุน
ทุนแยกตามประเภททุน
ผู้ได้รับทุนทังหมด
ผู้ได้รับทุนแยกปีการศึกษา