ภาควิชาฟิสิกส์


โครงการวิจัยที่สำเร็จเเล้ว ในภาควิชาทั้งหมด

-
-

กราฟสรุปแหล่งทุนปี ทั้งหมด
รายชื่อโครงการวิจัย 6qwCQR.png
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ แหล่งทุน งบประมาณ ประเภทโครงการ
1 การพัฒนาอุปกรณ์แสดงสถานะแจ้งเตือนจากอุปกรณ์อื่น (Annunciator)
 • สมคิด เพ็ญชารี
2563 เงินสนับสนุนภายนอก 272000 โครงการวิจัยเดี่ยว
2 การสร้าง ZrO2 nanotubes ที่ส่งเสริมการกระตุ้นทางชีวภาพและมีคุณสมบัติในการต้านการติดเชื้อจากแบคทีเรียบนโลหะ Zr เพื่อสำหรับการปลูกกระดูก
 • ทัชชภร พงศพัชรมน
2563 เงินสนับสนุนภายนอก 270000 โครงการวิจัยเดี่ยว
3 สมบัติทางแสงของเอ็กซิตอนในโครงสร้างบ่อศักย์คอนตัมแบบไม่สมมาตรภายใต้สนามไฟฟ้าภายนอก
 • กาญจนา ศิวเลิศพร
2562 เงินสนับสนุนภายนอก 62500 โครงการวิจัยเดี่ยว
4 การสร้างและศึกษาลักษณะของอุปกรณ์ p-type semiconductor/n-type TiO2 heterojunctions สำหรับตัวตรวจวัดแสงยูวี
 • สุทธินาถ หนูทองแก้ว
2562 เงินงบประมาณแผ่นดิน 205700 โครงการวิจัยเดี่ยว
5 ตรวจสอบลักษณะเฟสอนาเทสและรูไทล์ของโครงสร้างระดับนาโนไทเทเนียมไดออกไซต์ที่อุณหภูมิในการอบแต่กต่างกัน
 • สุทธินาถ หนูทองแก้ว
2561 เงินงบประมาณแผ่นดิน 105000 โครงการวิจัยเดี่ยว
6 การศึกษาปรากฏการณ์ไฟน์สตรักเจอร์สปริตติ่งในคอร์/มัลติเซลล์นาโนคริสดอลโดยใช้การคำนวณแบบไทด์บายดิ่ง
 • วรศักดิ์ สุขบท
2561 เงินสนับสนุนภายนอก 150000 โครงการวิจัยเดี่ยว
7 สมบัติทางแสงของเอ็กซิตอนในโครงสร้างบ่อศักย์คอนตัมแบบไม่สมมาตรภายใต้สนามไฟฟ้าภายนอก
 • กาญจนา ศิวเลิศพร
2561 เงินสนับสนุนภายนอก 187500 โครงการวิจัยเดี่ยว
8 การศึกษาปรากฏการณ์ไฟน์สตรักเจอร์สปริตติ่งในคอร์เชลล์นาโนคริสตอลกลุ่ม II-VI และ III-V โดยใช้วิธีการคำนวณแบบไทด์บายดิ่ง เพื่อนำมาประยุกต์ในการสร้างสถานะพัวพันจากแสงโฟตอน
 • วรศักดิ์ สุขบท
2560 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 298000 โครงการวิจัยเดี่ยว
9 การศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติทางแสงของเอ็กซิตอนในโครงสร้างบ่อศักย์ควอนตัม GaInNAs/GaAs
 • กาญจนา ศิวเลิศพร
2560 เงินรายได้คณะ 50000 โครงการวิจัยเดี่ยว
10 การสร้างตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีแพลทตินัมเป็นองค์ประกอบหลักด้วยวิธี Surface limited redox replacement เพื่อนำไปใช้ในเซลล์เชื้อเพลิง
 • จีรภัทร นุตริยะ สโตนเนอร์
2560 เงินรายได้คณะ 50000 โครงการวิจัยเดี่ยว
11 การสังเคราะห์และหาคุณลักษณะของรีดิวซ์กราฟินออกไซด์และฟิล์มบางผสมของ รีดิวซ์กราฟินกับอนุภาคนาโนและการนำไป'3ใช้เป็นขั้วอิเล็กโทรดสำหรับทำตัวเก็บประจุยิ่งยวด
 • สุทธินาถ หนูทองแก้ว
2560 เงินงบประมาณแผ่นดิน 300000 โครงการวิจัยเดี่ยว
12 การออกแบบและสร้างเครื่องวิเคราะห์ความถี่ของอนุมูลอิสระด้วยเทคนิคไดนามิกนิวเคลียร์โพลาไรเซซัน (DNP)
 • จิตกร ผลโยญ
2560 เงินงบประมาณแผ่นดิน 300000 โครงการวิจัยเดี่ยว
13 การออกแบบและสร้างระบบควบคุมการส่งพัลส์ต่อเนื่อง (CW) EPR และระบบการสร้างภาพคืนอนุมูลอิสระ
 • จิตกร ผลโยญ
2559 300000 โครงการวิจัยเดี่ยว
14 การศึกษาสมบัติทางโครงสร้างและแสงของคอร์/มัลติเชลล์นาโนคริสตอลโดยใช้วิธีไทด์บายดิ่ง
 • วรศักดิ์ สุขบท
2559 300000 โครงการวิจัยเดี่ยว
15 การศึกษาปรากฏการณ์ไฟน์สตรักเจอร์สปริตติ่งในคอร์เชลล์นาโนคริสตอลกลุ่ม II-VI และ III-V โดยใช้วิธีการคำนวณแบบไทด์บายดิ่ง เพื่อนำมาประยุกต์ในการสร้างสถานะพัวพันจากแสงโฟตอน
 • วรศักดิ์ สุขบท
2558 596000 โครงการวิจัยเดี่ยว
16 การออกแบบและสร้างระบบเกรเดียนต์สำหรับการสร้างภาพอนุมูลอิสระ
 • จิตกร ผลโยญ
2558 297000 โครงการวิจัยเดี่ยว
17 การพัฒนาวัสดุเชิงเดี่ยวเทอร์โมอิเล็กตริกเลตเทลลูไลท์ด้วยเทคนิคบริดจ์แมน
 • สมคิด เพ็ญชารี
2558 295000 โครงการวิจัยเดี่ยว
18 การศึกษาปรากฏการณ์ไฟน์สตรักเจอร์สปริตติ่งในคอร์เชลล์นาโนคริสตอลโดยใช้การคำนวณแบบไทด์บายดิ่ง
 • วรศักดิ์ สุขบท
2558 284900 โครงการวิจัยเดี่ยว
19 ผลของรังสีต่อสมบัติทางโครงสร้างของแก้วกระจกหน้าต่างรีไซเคิล
 • เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย
2558 298100 โครงการวิจัยเดี่ยว
20 การผลิตและการศึกษาสมบัติการเรืองแสงของแก้วที่ได้จากการรีไซเคิลกระจกหน้าต่างเพื่อเป็นตัววัดปริมาณรังสีแกมมา
 • เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย
2556 480000 โครงการวิจัยเดี่ยว
21 การพัฒนาความรู้ของครูวิทยาศาสตร์ด้านศาสตร์การสอน เนื้อหา และบริบท โดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์แบบงานวิจัยเป็นฐาน
 • สุระ วุฒิพรหม
2556 480000 โครงการวิจัยเดี่ยว