ชื่อภาษาไทย

การสังเคราะห์และหาคุณลักษณะของรีดิวซ์กราฟินออกไซด์และฟิล์มบางผสมของ รีดิวซ์กราฟินกับอนุภาคนาโนและการนำไป'3ใช้เป็นขั้วอิเล็กโทรดสำหรับทำตัวเก็บประจุยิ่งยวด

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

2560A11702017

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2560

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 300,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย