ชื่อภาษาไทย

การศึกษาสมบัติทางโครงสร้างและแสงของคอร์/มัลติเชลล์นาโนคริสตอลโดยใช้วิธีไทด์บายดิ่ง

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

2559A11702011

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2559

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 300,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย