ชื่อภาษาไทย

การสร้างและศึกษาลักษณะของอุปกรณ์ p-type semiconductor/n-type TiO2 heterojunctions สำหรับตัวตรวจวัดแสงยูวี

ชื่อภาษาอังกฤษ

Fabrication and characterization of p-type semiconductor/n-type TiO2 heterojuntion devices for UV Photodetector

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2562

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 205,700 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย