ชื่อภาษาไทย

สมบัติทางแสงของเอ็กซิตอนในโครงสร้างบ่อศักย์คอนตัมแบบไม่สมมาตรภายใต้สนามไฟฟ้าภายนอก

ชื่อภาษาอังกฤษ

Optical property of exciton in asymmetric quantum well structure with an applied electric field

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2562

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 62,500 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย