ชื่อภาษาไทย

การศึกษาปรากฏการณ์ไฟน์สตรักเจอร์สปริตติ่งในคอร์/มัลติเซลล์นาโนคริสดอลโดยใช้การคำนวณแบบไทด์บายดิ่ง

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2561

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 150,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย