ชื่อภาษาไทย

การผลิตและการศึกษาสมบัติการเรืองแสงของแก้วที่ได้จากการรีไซเคิลกระจกหน้าต่างเพื่อเป็นตัววัดปริมาณรังสีแกมมา

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2556

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 480,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย