ชื่อภาษาไทย

การออกแบบและสร้างระบบเกรเดียนต์สำหรับการสร้างภาพอนุมูลอิสระ

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

2558A11702186

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2558

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 297,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย