ชื่อภาษาไทย

การพัฒนาวัสดุเชิงเดี่ยวเทอร์โมอิเล็กตริกเลตเทลลูไลท์ด้วยเทคนิคบริดจ์แมน

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

2558A11702013

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2558

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 295,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย