ชื่อภาษาไทย

การศึกษาปรากฏการณ์ไฟน์สตรักเจอร์สปริตติ่งในคอร์เชลล์นาโนคริสตอลกลุ่ม II-VI และ III-V โดยใช้วิธีการคำนวณแบบไทด์บายดิ่ง เพื่อนำมาประยุกต์ในการสร้างสถานะพัวพันจากแสงโฟตอน

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2558

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 596,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย