ชื่อภาษาไทย

การศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าและสมบัติทางแสงของเอ็กซิตอนในโครงสร้างบ่อศักย์ควอนตัม GaInNAs/GaAs

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2560

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 50,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย