ชื่อภาษาไทย

การศึกษาปรากฏการณ์ไฟน์สตรักเจอร์สปริตติ่งในคอร์เชลล์นาโนคริสตอลโดยใช้การคำนวณแบบไทด์บายดิ่ง

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

2558A11702214

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2558

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 284,900 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย