ชื่อภาษาไทย

ตรวจสอบลักษณะเฟสอนาเทสและรูไทล์ของโครงสร้างระดับนาโนไทเทเนียมไดออกไซต์ที่อุณหภูมิในการอบแต่กต่างกัน

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2561

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 105,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย