ชื่อภาษาไทย

การพัฒนาอุปกรณ์แสดงสถานะแจ้งเตือนจากอุปกรณ์อื่น (Annunciator)

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2563

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 272,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย