ชื่อภาษาไทย

การสร้างตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีแพลทตินัมเป็นองค์ประกอบหลักด้วยวิธี Surface limited redox replacement เพื่อนำไปใช้ในเซลล์เชื้อเพลิง

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

งบประจำปี

งบประจำปี 2560

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 50,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

ผู้ร่วมวิจัย