ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนศิษย์เก่าทั้งหมด

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

statistics

กราฟสถิติ

จำนวนศิษย์เก่าแยกตามปีการศึกษาที่จบ

จำนวนศิษย์เก่าแยกตามภาควิชา


จำนวนศิษย์เก่าแยกตามสาขาวิชา

alumni

ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2567