Research Interest


Tuberculosis คาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจน การตรวจวัดการเรืองแสง อุปกรณ์กระดาษ มหาวิทยาลัยสีเขียว Optical การตรวจวัดทางสี ไขมันในเลือด sensitive biosensor highly อาหาร Mycobacterium quantum magnetic impedance device Tight-binding Magnetic theory Electronic การตรวจวัด nanocrystals Core/Shell ยางธรรมชาติ analytical and ก๊าซเรือนกระจก Biological PM2.5 quality ไคโตซาน assay agents ฟอร์มาลิน เซนเซอร์ detection ash วัสดุ Fly based Screening Microfluidic paper ไนโตรเจน กรองอนุภาค ป้องกันแบคทีเรีย การเรียน properties การเคลือบ ถ่านกัมมันต์ polymer อนุภาคนาโนคาร์บอนดอท Zeolite แผ่นกรองอากาศ imprinted (N-CDs) การดูดซับ พอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน Anti-tuberculosis มลพิษทางอากาศ การทำให้เกิดประโยชน์สุงสุด การจัดการขยะ นวัตกรรม Biomass การรวบรวมและเก็บขนขยะ Adsorbent material DNA electrochemical doped การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ ผลผลิตทางการเกษตร การคัดสรรเสมือนจริง Green สารยับยั้งเอนไซม์ แหล่งกำเนิดขยะ Spectrofluorometric ระดับปริญญาตรี นักศึกษาใหม่ ทำนายการเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สารต้านวัณโรค Process แก่นตะวัน carbon ระบบวิเคราะห์ การขนส่งอย่างยั่งยืน Water system สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ assessments Local monitoring Natural Dye water จุลสาหร่าย มลภาวะทางน้ำ ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ เม็ดโฟม น้ำยางธรรมชาติ การทำนายประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน การทำเหมืองข้อมูลด้านการศึกษา มายเอสคิวเอล พีเอชพี เว็บแอปพลิเคชั้น เครือข่าย การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สารปรับปรุงคุณภาพดิน ลดก๊าซเรือนกระจ สารหอม2AP ข้าวขาวดอกมะลิ หอพักเอกชน ทัศนคติ Gyrase ปัญหาท้องถิ่น ความรู้ คิวอาร์โค๊ด คาร์บอนฟุตพริ๊นท์ขององค์กร ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า เว็บแอพพลิเคชัน Adsorbents Lead Functional 2.5 การคายแสง ปฏิกิริยาการคายแสง ระบบสารละลาย Copper malachite Activated Adsorption เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง Climate Brilliant husk green Geopolymer Rice 105 ผลผลิตเกษตรมูลค่าสูง ก๊าซหุงต้ม เครื่องสำอาง อาหารปลอดภัย Active Brick luminescence White-LEDs glass yield Learning adsorption Support Decision สารเร่งเนื้อแดง Performance Model Analytic การผลิต product Hierarchy การพัฒนาที่ยั่งยืน (MIP) นอุปกรร์มือถือ ข้าว การลดก๊าซเรือนกระจก วัสดุศาสตร์ พัฒนาระบบผู้แนะนำ การพยากรณ์ราคา มวลชีวภาพ แคโรทีนอยด์ การออกแบบการทดลอง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ White hybrid Electrochemical molecularly Safety Health สุขภาพ Management acid Assessment มาตรฐานหอพัก แบคทีเรีย การสุ่มเก็บตัวอย่างแบบพาสซีพ Mn-ZnS Molecularly sensor (Glu). Mycotoxins Smart dot paper-based 1 มะเร็ง ซิลิกอนคาร์ไบด์ อะฟลาทอกซินบี Vitual (e-PAD multidrug-resistant Anti-Tuberculosis (TC)Glucose Cholesterol Triglyceride (TGs) วัณโรค Colorimetric Products Drug-resistant tuberculosis Virtual ระบบนำส่งสายเปปไทด์-อนุภาคนาโน (µPAD) (S-GQDs) Fluorometric Total dots ไมครอน Sulfur graphene ตัวดูดซับ วัสดุปลูกฝังชนิดเซอร์โคเนียม นักท่องเที่ยว เฟซบุ๊ก compounds เชื้อแบคทีเรีย อนุภาคแม่เหล็กนาโน แมกนีโตอิมพีแดนซ์เซ็นเซอ วิธีทำเหมืองข้อความ เมืองท่องเที่ยวชายแดน ผลิตภัณฑ์อาหาร การประเมินความเสี่ยง การตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารฟอร์มาลิน อุปกรณ์ภาคสนาม อุปกรณ์ตรวจวัดการคายแสง ชีวภาพ การวิเคราะห์ความรู้สึก สังเคราะห์ การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงมโนมติ ความเข้า้ใจมโนมติ ความหลากหลาย แมลงผสมเกสร ทุเรียน Code การทดลองแบบย่อส่วน การออกแบบโมเลกุลด้วยการคำนวณ การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางไฟฟ้าเคมี อนุภาคนาโน (CNTs)gold nanoparticles Automatic (AuNPs) ยาต้านวัณโรค Image โลหะ MySQL QR-code Language CT Tomography Natural Pests Data Processing Classification Machine Programming Insect รอยประทับโมเลกุล Workers coefficient การตลาด หมอนขิดยางพารา อินนูลิน PHP ความบริสุทธิ์สูง Nutraceutical การเพิ่มประสิทธิภาพ การวัดความสามารถของกล้ามเนื้อ การวัดสมรรถภาพผู้สูงอายุ อุปกรณ์วัดพลังกล้ามเนื้ออย่างง่าย asymmetric ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ ใบสมุนไพรไทยเกรเลเวลโคออคเคอร์เรนซ์แมทริกการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักซัพพอร์ตเวกเตอร์แมทริกการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาค Workplace health nanotube weave Weavers Respiratory Making ถานก่อกำมันต พลังงงาน scan promotion processes KabBua absorption Silk exciton wel ใบชุมเห็ดเล เชื้อเพลิง โครงสร้าง Y–aminobutyric ผู้สูงอายุ Microalgae Composite Photobioreactor น้ำเสีย Chitosan อุปกรณ์ ชุดทดลอง แสง Phenolic เซลล์แสงอาทิตย์ ยาง Solar film เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง (Dye-Sensitized microfluidics สีย้อมไวแสงสารอินทรีย์โครงสร้าง detectionpaper-based D--A อนุมูลอิสระ devicedopamineascorbic Course Asset ปุ๋ย Application Web acidcarbon ฟิลม์ ชุดทอลอง ยา ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ rubber ฤทธิ์ยับยั้งแอลฟา/เบต้ากลูโคซิเดส ฤทธิ์ต้านการอักเสบ creatinine ฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง พอลิแซคคาไรด์ ยีสต์ Carbonate Calcium Mussel Shells Rubber Bio-filler graphite screen pathogen tardafish แบคเทอริโอเฟจเชื้อก่อโรคในปลา BacteriophageEdwardsiella สะตอ ทรัพยากร สมการ สิ่งแวดล้อม ระบบตรวจวัดทางสี เชื้อจุลินทรีย์กลุ่มดิกทีโอสตีลิด electrode printed System (GP-SPE) polyurethane polymethacrylic MRI ผลิตภัณฑ์เห็ด จุลินทรีย์ไตรโคเดอร์มา absorbent CO2 เกษตรอินทรีย์ การควบคุมโรคพืช การพัฒนาสารปรับปรุงดิน การผลิตหัวเชือจุลินทรีย์ การควบคุมการผลิต gyrase การทดสอบฤทธิ์ วัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์นาโน พอลิเมอร์ที่มีรอยประทับ เซนเซอร์ทางแสงในตัวเอง เส้นใยนาโน ย่อยสลายง่ายทางชีวภาพ เครื่องวัดทางแสง เซนเซอร์ที่พร้อมตรวจวัดทางสี ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ กลุ่มวิจัย drug Herbal release การจัดการ อาชีวอนามัย Occupational วัฒนธรรมความปลอดภัย ความปลอดภัย Delayed poisoning การแปรรูปเห็ด การเพาะเห็ด การแก้ปัญหาในท้องถิ่น เห็ดนมเสือ Herbs Food charcoal แก๊สโครมาโตกราฟี-แมสสเปคโทรเมทรี อุปกรณ์ไฟฟ้าเคมีแบบสามมิติที่ผลิตมาจากกระดาษ Capacity credit Carbon building Verifier Body Verify Validate change solution Tuberculosis สมุนไพรไทย สารต้านโรควัณโรค Thai medicinal Nature-based plant Academy/NbS learning เซลลูโลส ไขมัน โคลชิซีน ตัวบ่งชี้เนื้องอกคาร์ซินอยด์ ตัวบ่งชี้เนื้องอกนิวโรบลาสโตมา กราฟีนควอนตัมดอท พอลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ประทับโมเลกุล เซ็นเซอร์พร้อมใช้ ผลิตพลาสติกชีวภาพ ซิลิกาอนุภาคนาโนเติมหมู่ฟังก์ชันเอมีน ถ่านชีวภาพ มีเทน platform นาข้าว เมทาโนเจน ออกซิเตตราไซคลิน อิมมูโนเซนเซอร์ Culture Nitrogen สมุนไพร ถ่านขาว ระบบเดลิเวอรี่ผักปลอดภัย สารออกฤทธิ์ InhA denatured ภาษาอังกฤษ Inhibitor ขนส่งปลอดภัย ผักปลอดภัย ธาลัสซีเมีย เรืองแสง ยางพารา ธุรกิจสีเขียว เทคโนโลยีสีเขียว การจัดการของเสีย ตลาดสด proteinsprotin free ตัวตรวจวัดแสงยูวี ชนิดเอ็น สารกึ่งตัวนำชนิดพี รอยต่อแบบผสม ไดโอดเปล่งแสง OLED ไฮบริด แสงขาว ฟิล์มไฮโดรเจล การบำบัดโลหะหนัก OXide Polyethylene energy apo-alpha-lactalbumin โฟมยาง ดินตะกอน กากงาดำ ทฤษฎีเด็นซิตี้ฟังชันนัล วัสดุคาร์บอน biomarkers profile/paper lipid 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine (8-OHdG) 4-nitroquinoline (3-NT) 3-nitrotyrosine label/ immunogenic hydroxide double dots/NiMnFe-layered (N-CDs/NiMnFe-LDHs) nanomaterials/ mimic/ enzyme N-oxide (4-NQO) การซื้อขายแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ เศรษฐกิจดิจิทัล solar cells วัสดุกักเก็บไฮโดรเจน กลไกการแพร่กระจาย การซื้อขายสินค้าเกษตร แฟลตฟอร์มดิจิทัล Heavy sensing nanocomposites metal ระบบฐานข้อมูล ระบบจัดจำหน่าย ช่างหัตถกรรมชุมชน light