งานบริหารบุคคล


| ภารกิจหน่วยงาน | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ผลงานหน่วยงาน | ระเบียบและแบบฟอร์ม |

ระเบียบข้อบังคับ

1. ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555 (เริ่มใช้ 21 ส.ค. 55)
2. ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย (เริ่มใช้ 6 ก.พ. 57)
3. ประกาศ การเปลี่ยนหมวดงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (เริ่มใช้ 9 เม.ย.57)
4. ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยการสั่งให้พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2558
5. ประกาศ การให้สวัสดิการเพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (เริ่มใช้ 1 ต.ค. 58 )
6. ประกาศ กำหนดเวลาการปฏิบัติราชการของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เริ่มใช้ 9 มี.ค.59)
7. ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกพนักงานมาหวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ เพื่อให้ได้มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ (เริ่มใช้ 25 มิ.ย..59)
8. ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ได้รับการต่อเวลาราชการ (เริ่มใช้ 6 ก.ค. 59)
9. ประกาศ เรื่องแนวทางการพิจารณาข้อร้องเรียน (เริ่มใช้ 26 ก.ค.59)
10. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างบุคคลที่อายุ 60 ปี ขึ้นไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
12. ระบบตรวจสอบการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ
13. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแกความตาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
14.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กรรมการประจำคณะที่แต่งตั้งจากคณาจารย์ประจำสำหรับคณะที่เป็นส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๖๒

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
   1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2537
   2.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2561
   3.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2561
   4. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายวิชาการ 2561
   5.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
   6.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับ 2) พ.ศ. 2561
   7.ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องมาตรการ กลไกและระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการกำหนดกับผ๔้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มีผลการปฏิบัติงานต่ำ
   8.ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องมาตรการ กลไกและระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   9.ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติการด้านการบริหาร
   10.ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเพิ่มเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   11.11. ข้อบังคับ ว่าด้วยการให้บุคคลลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการหรือแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา (เริ่มใช้ 28 ก.ย. 57)
   12.ระบบตรวจสอบการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ
   13..ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแกความตาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
   14.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กรรมการประจำคณะที่แต่งตั้งจากคณาจารย์ประจำสำหรับคณะที่เป็นส่วนราชการ พ.ศ. 2562
   15.หนังสือขอลาออก
   16.ขอลาออกจากตำแหน่งบริหาร
   17.แบบชี้แจงการไม่ลงเวลาปฏิบัติราชการ และแนวทางปฏิบัติ
   18.ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


แบบฟอร์มหน่วยงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่อทิพย์ กัณฑโชติ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
เบอร์ภายใน : 4409
นางกุลธรา มหาดิลกรัตน์
รักษาการหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
เบอร์ภายใน : 4402
นางสมหญิง บุตรจอมชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์ภายใน : 4575
นายธนศิลป์ ทองไทย
บุคลากรชำนาญการ
เบอร์ภายใน : 4423

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ nattapong.s@ubu.ac.th
Login เข้าระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย
เว็บไซต์เดิม