ภาควิชาฟิสิกส์


โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ ในภาควิชา

-
-

กราฟสรุปแหล่งทุนปี ทั้งหมดรายชื่อโครงการวิจัย 6qwCQR.png
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ แหล่งทุน งบประมาณ ประเภทโครงการ
1 การศึกษาการเจือไอออนแม่เหล็กใน II-VI และ III-V คอร์/เซลล์นาโนคริสตอลโดยวิธีไทด์บายดิ่งเพื่อประยุกต์ในอุปกรณ์ทางแม่เหล็กในระดับนาโนเมตร
 • วรศักดิ์ สุขบท
2566 เงินสนับสนุนภายนอก 530000 โครงการวิจัยเดี่ยว
2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้แก้วรีไซเคิลที่เตรียมจากซิลิกาเจลเสื่อมสภาพเป็นวัสดุกำบังรังสีแกมมา
 • อ้อฤทัย ใจบุญ
2566 เงินสนับสนุนภายนอก 20000 โครงการวิจัยเดี่ยว
3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบนวัสดุปลูกฝังชนิดเซอร์โคเนียมด้วยระบบนำส่งสายเปปไทด์-อนุภาคนาโน ที่ทำให้เกิดการออกฤทธิ์ในการยังยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้นานขึ้น
 • ทัชชภร พงศพัชรมน
2566 เงินสนับสนุนภายนอก 240000 โครงการวิจัยเดี่ยว
4 การผลิตพลาสติกชีวภาพจากจุลสาหร่ายท้องถิ่น
 • อ้อฤทัย ใจบุญ
2566 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 160000 ชุดโครงการวิจัย
5 การผลิตและการศึกษาสมบัติการเรืองแสงและสมบัติทางโครงสร้างของวัสดุแก้ว เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์ไดโอดเปล่งแสงสีขาว(W-LEDs) ที่ให้ความสว่างสูง
 • เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย
2566 เงินสนับสนุนภายนอก 440000 โครงการวิจัยเดี่ยว
6 การออกแบบและสร้างเครื่องตรวจวัดทางแสงสำหรับตรวจวัดสารอะฟลาทอกซินบี 1 ปนเปื้อนในตัวอย่างผลผลิตทางการเกษตร
 • สมคิด เพ็ญชารี
2566 เงินสนับสนุนภายนอก 320000 โครงการวิจัยเดี่ยว
7 การตรวจวัดเชื้อแบคทีเรียแบบรวดเร็วที่ปนเปื้อนในอาหารโดยใช้นวัตกรรมแมกนีโตอิมพีแดนซ์เซ็นเซอร์ความไวสูงร่วมกับอนุภาคแม่เหล็กนาโน
 • องอาจ เทียบเกาะ
2565 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 12000 โครงการวิจัยเดี่ยว
8 การตรวจวัดฟอร์มาลินในตัวอย่างอาหารในระดับต่ำโดยอาศัยอนุภาคนาโนคาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจน (N-CDs) เป็นตัวติดตามปฏิกิริยาการคายแสงในระบบอาศัยกระดาษเป็นฐาน
 • สมคิด เพ็ญชารี
2565 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 10000 โครงการย่อย
9 ระบบฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรมิเตอร์ราคาประหยัดสำหรับการประเมินและสำรวจคุณภาพน้ำ
 • ธีรวัฒน์ ภิรมจิตรผ่อง
2565 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 12000 โครงการวิจัยเดี่ยว
10 การศึกษาการเจือไอออนแม่เหล็กใน II-VI และ III-V คอร์/เซลล์นาโนคริสตอลโดยวิธีไทด์บายดิ่งเพื่อประยุกต์ในอุปกรณ์ทางแม่เหล็กในระดับนาโนเมตร
 • วรศักดิ์ สุขบท
2565 เงินสนับสนุนภายนอก 506000 โครงการวิจัยเดี่ยว
11 การเพาะเลี้ยงจุลสาหร่ายท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • กาญจนา องคศิลป์
2565 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 12000 โครงการวิจัยเดี่ยว
12 การผลิตและการศึกษาสมบัติการเรืองแสงและสมบัติทางโครงสร้างของวัสดุแก้วเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์ไดโอดเปล่งแสงสีขาว (W-LEDs)ที่ให้ความสว่างสูง
 • เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย
2565 เงินสนับสนุนภายนอก 610000 โครงการวิจัยเดี่ยว
13 สมบัติทางแม่เหล็กและสมบัติทางแสงของแท่งนาโนมัลติเลเยอร์ Au/Co
 • อรทัย ทุมทัน
2565 เงินสนับสนุนภายนอก 29000 โครงการวิจัยเดี่ยว
14 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้แก้วรีไซเคิลที่เตรียมจากซิลิกาเจลเสื่อมสภาพเป็นวัสดุกำบังรังสีแกมมา
 • อ้อฤทัย ใจบุญ
2565 เงินสนับสนุนภายนอก 30000 โครงการวิจัยเดี่ยว
15 การเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบนวัสดุปลูกฝังชนิดเซอร์โคเนียมด้วยระบบนำส่งสายเปปไทด์-อนุภาคนาโน ที่ทำให้เกิดการออกฤทธิ์ในการยังยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้นานขึ้น
 • ทัชชภร พงศพัชรมน
2565 เงินสนับสนุนภายนอก 360000 โครงการวิจัยเดี่ยว
16 Development of long range data transmission to support radiation detection system
 • อ้อฤทัย ใจบุญ
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 446165 โครงการวิจัยเดี่ยว
17 การศึกษาการเจือไอออนแม่เหล็กใน II-VI และ III-V คอร์/เซลล์นาโนคริสตอลโดยวิธีไทด์บายดิ่งเพื่อประยุกต์ในอุปกรณ์ทางแม่เหล็กในระดับนาโนเมตร
 • วรศักดิ์ สุขบท
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 444000 โครงการวิจัยเดี่ยว
18 ระบบฟลูออเรสเซนต์สเปกโตรมิเตอร์ราคาประหยัดสำหรับการประเมินและสำรวจคุณภาพน้ำ
 • ธีรวัฒน์ ภิรมจิตรผ่อง
2564 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 48000 โครงการวิจัยเดี่ยว
19 การตรวจวัดเชื้อแบคทีเรียแบบรวดเร็วที่ปนเปื้อนในอาหารโดยใช้นวัตกรรมแมกนีโตอิมพีแดนซ์เซ็นเซอร์ความไวสูงร่วมกับอนุภาคแม่เหล็กนาโน
 • องอาจ เทียบเกาะ
2564 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 48000 โครงการวิจัยเดี่ยว
20 การตรวจวัดฟอร์มาลินในตัวอย่างอาหารในระดับต่ำโดยอาศัยอนุภาคนาโนคาร์บอนดอทที่เจือด้วยไนโตรเจน (N-CDs) เป็นตัวติดตามปฏิกิริยาการคายแสงในระบบอาศัยกระดาษเป็นฐาน
 • สมคิด เพ็ญชารี
2564 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 40000 โครงการย่อย
21 การผลิตและการศึกษาสมบัติการเรืองแสงและสมบัติทางโครงสร้างของวัสดุแก้วเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอุปกรณ์ไดโอดเปล่งแสงสีขาว (W-LEDs)ที่ให้ความสว่างสูง
 • เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 450000 โครงการวิจัยเดี่ยว
22 การเพาะเลี้ยงจุลสาหร่ายท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • กาญจนา องคศิลป์
2564 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 48000 โครงการวิจัยเดี่ยว
23 สมบัติทางแม่เหล็กและสมบัติทางแสงของแท่งนาโนมัลติเลเยอร์ Au/Co
 • อรทัย ทุมทัน
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 221000 โครงการวิจัยเดี่ยว
24 Theoretical modelling on colloidal lead chalcogenides (PbX) Quantum Dot (QD) solar cells โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย - ฝรั่งเศส
2563 เงินสนับสนุนภายนอก 50000 โครงการวิจัยเดี่ยว
25 Development of long range data transmission to support radiation detection system
 • อ้อฤทัย ใจบุญ
2563 เงินสนับสนุนภายนอก 672670 โครงการวิจัยเดี่ยว
26 การใช้โมเดลทางคอมพิวเตอร์ในการศึกษาการดูดซับของโปรตีนที่เสียรูปไปจากธรรมชาติบนพื้นผิวโพลิเอททิลีนออกไซด์
 • ทัชชภร พงศพัชรมน
2562 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 60000 โครงการวิจัยเดี่ยว
27 การผลิตและการศึกษาสมบัติทางโครงสร้างของแก้วเพื่อออกแบบสำหรับเป็นวัสดุกำบังรังสี: ศึกษาเปรียยบเทียบระหว่างแก้วตัวอย่างกับคอนกรีตมาตรฐาน
 • เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย
2562 เงินสนับสนุนภายนอก 78000 โครงการวิจัยเดี่ยว
28 การศึกษาอัสตรกิริยาระหว่างเอ็กซิตอนและโฟตอนและสมบัติของโพลาริตอนในโครงสร้างไมโครคาวิตี้แบบบ่อศักย์ควอนตัม
 • กาญจนา ศิวเลิศพร
2562 เงินสนับสนุนภายนอก 300000 โครงการวิจัยเดี่ยว
29 การสร้าง ZrO2 nanotubes ที่ส่งเสริมการกระตุ้นทางชีวภาพและมีคุณสมบัติในการต้านการติดเชื้อจากแบคทีเรียบนโลหะ Zr เพื่อสำหรับการปลูกกระดูก
 • ทัชชภร พงศพัชรมน
2562 เงินสนับสนุนภายนอก 260000 โครงการวิจัยเดี่ยว
30 การผลิตและการศึกษาสมบัติทางโครงสร้างของแก้วเพื่อออกแบบสำหรับเป็นวัสดุกำบังรังสี: ศึกษาเปรียยบเทียบระหว่างแก้วตัวอย่างกับคอนกรีตมาตรฐาน
 • เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย
2561 เงินสนับสนุนภายนอก 222000 โครงการวิจัยเดี่ยว
31 การเพาะเลี้ยงจุลสาหร่ายท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
60000
32 การพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ของภาควิชาฟิสิกส์
15000 โครงการวิจัย