ชื่อภาษาไทย

การผลิตพลาสติกชีวภาพจากจุลสาหร่ายท้องถิ่น

ชื่อภาษาอังกฤษ

Production of Bioplastics from Local Microalgae

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

ชุดโครงการวิจัย

คำสำคัญ

จุลสาหร่าย, ผลิตพลาสติกชีวภาพ, โคลชิซีน, ไขมัน, เซลลูโลส

งบประจำปี

งบประจำปี 2566

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 160,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย