ชื่อภาษาไทย

การตรวจวัดเชื้อแบคทีเรียแบบรวดเร็วที่ปนเปื้อนในอาหารโดยใช้นวัตกรรมแมกนีโตอิมพีแดนซ์เซ็นเซอร์ความไวสูงร่วมกับอนุภาคแม่เหล็กนาโน

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

การตรวจวัด เชื้อแบคทีเรีย อาหาร นวัตกรรม แมกนีโตอิมพีแดนซ์เซ็นเซอ อนุภาคแม่เหล็กนาโน

งบประจำปี

งบประจำปี 2564

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 48,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย