ชื่อภาษาไทย

การเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบนวัสดุปลูกฝังชนิดเซอร์โคเนียมด้วยระบบนำส่งสายเปปไทด์-อนุภาคนาโน ที่ทำให้เกิดการออกฤทธิ์ในการยังยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้นานขึ้น

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

แบคทีเรีย วัสดุปลูกฝังชนิดเซอร์โคเนียม ระบบนำส่งสายเปปไทด์-อนุภาคนาโน

งบประจำปี

งบประจำปี 2566

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 240,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย