ชื่อภาษาไทย

การสร้าง ZrO2 nanotubes ที่ส่งเสริมการกระตุ้นทางชีวภาพและมีคุณสมบัติในการต้านการติดเชื้อจากแบคทีเรียบนโลหะ Zr เพื่อสำหรับการปลูกกระดูก

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

งบประจำปี

งบประจำปี 2562

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 260,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย