ชื่อภาษาไทย

การเพาะเลี้ยงจุลสาหร่ายท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

คำสำคัญ

Microalgae, Photobioreactor, Active compounds, Composite film, Activated carbon

งบประจำปี

งบประจำปี

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 60,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

  • ";

ผู้ร่วมวิจัย