ชื่อภาษาไทย

การเพาะเลี้ยงจุลสาหร่ายท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

จุลสาหร่าย ผลผลิตเกษตรมูลค่าสูง มวลชีวภาพ แคโรทีนอยด์ การออกแบบการทดลอง

งบประจำปี

งบประจำปี 2564

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 48,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย