ชื่อภาษาไทย

การพัฒนาระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ของภาควิชาฟิสิกส์

ชื่อภาษาอังกฤษ

Development of Asset Management System in the Department of Physics

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัย

คำสำคัญ

Asset Management System, Web Application, PHP, MySQL, QR-code

งบประจำปี

งบประจำปี

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 15,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

  • ";

ผู้ร่วมวิจัย