ชื่อภาษาไทย

การออกแบบและสร้างเครื่องตรวจวัดทางแสงสำหรับตรวจวัดสารอะฟลาทอกซินบี 1 ปนเปื้อนในตัวอย่างผลผลิตทางการเกษตร

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

อะฟลาทอกซินบี 1 เครื่องวัดทางแสง

งบประจำปี

งบประจำปี 2566

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 320,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย