ชื่อภาษาไทย

การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้แก้วรีไซเคิลที่เตรียมจากซิลิกาเจลเสื่อมสภาพเป็นวัสดุกำบังรังสีแกมมา

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

งบประจำปี

งบประจำปี 2565

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 30,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย