ชื่อภาษาไทย

การศึกษาอัสตรกิริยาระหว่างเอ็กซิตอนและโฟตอนและสมบัติของโพลาริตอนในโครงสร้างไมโครคาวิตี้แบบบ่อศักย์ควอนตัม

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

งบประจำปี

งบประจำปี 2562

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 300,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย