ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ


โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ ในภาควิชา

-
-

กราฟสรุปแหล่งทุนปี ทั้งหมดรายชื่อโครงการวิจัย 6qwCQR.png
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ แหล่งทุน งบประมาณ ประเภทโครงการ
1 การวิเคราะห์สถานภาพและพัฒนาข้อเสนอแนะทางนโยบายการเพื่อยกระดับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 13
 • ณฐพล ทองปลิว
2567 เงินสนับสนุนภายนอก 200000 โครงการวิจัยเดี่ยว
2 คุณลักษณะ แหล่งกำเนิด และการประเมินความเสี่ยงของสารพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนที่จับกับฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ในจังหวัดอุบลราชธานี
 • อดุลย์เดช ไศลบาท
2567 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 40000 ชุดโครงการวิจัย
3 การพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินคาร์บอนฟุตพริ๊นท์ขององค์กร; กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
 • วรญา ทิพย์ธำรงทรัพย์
2566 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 20000 โครงการวิจัยเดี่ยว
4 การวิเคราะห์สถานภาพและพัฒนาข้อเสนอแนะทางนโยบายการเพื่อยกระดับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 13
 • ณฐพล ทองปลิว
2566 เงินสนับสนุนภายนอก 800000 โครงการวิจัยเดี่ยว
5 การพัฒนาสารปรับปรุงคุณภาพดินจากไบโอชาร์และซัลเฟอร์เพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทนในนาข้าว
 • ทัศนีย์ เจียรพสุอนันต์
2566 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 40000 โครงการวิจัยเดี่ยว
6 คุณลักษณะ แหล่งกำเนิด และการประเมินความเสี่ยงของสารพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนที่จับกับฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ในจังหวัดอุบลราชธานี
 • อดุลย์เดช ไศลบาท
2566 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 160000 ชุดโครงการวิจัย
7 แนวทางการพัฒนาการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
 • รัชวุฒิ โคตรลาคำ
2565 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 8000 โครงการวิจัยเดี่ยว
8 การพัฒนาการขนส่งอย่างยั่งยืนเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
 • ทัศนีย์ เจียรพสุอนันต์
2565 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 8000 โครงการวิจัยเดี่ยว
9 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตามมาตรฐานหอพักของบุคลากรผู้ดูแลหอพักเอกชน ในเขตเทศบาลเมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
 • พรทิพย์ ทาบทอง
2565 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 30000 โครงการวิจัยเดี่ยว
10 การพัฒนาสารปรับปรุงคุณภาพดินในสภาพการขาดนาเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มสารหอม2AP ในข้าวขาวดอกมะลิ 105
 • ทัศนีย์ เจียรพสุอนันต์
2565 เงินสนับสนุนภายนอก 284100 โครงการวิจัยเดี่ยว
11 การพัฒนาหน่วยวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มไตรโคเดอร์มาและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการเจริญของพืชที่เสริมจุลินทรีย์ไตรโคเดอร์มา
 • นารีรัตน์ มูลใจ
2565 เงินสนับสนุนภายนอก 821000 โครงการวิจัยเดี่ยว
12 การพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินคาร์บอนฟุตพริ๊นท์ขององค์กร; กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
 • วรญา ทิพย์ธำรงทรัพย์
2565 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 20000 โครงการวิจัยเดี่ยว
13 การพัฒนาแมลงเศรษฐกิจ และการพัฒนาโปรตีนทางเลือกจากแมลงเพื่อขับเคลื่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy)
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 665000 ชุดโครงการวิจัย
14 การสร้างธุรกิจสีเขียวผ่านการแปลงขยะในระบบอาหารเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพในจังหวัดอุบลราชธานี
 • ณฐพล ทองปลิว
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 296400 โครงการย่อย
15 การพัฒนาวัสดุปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว
 • ทัศนีย์ เจียรพสุอนันต์
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 78000 โครงการวิจัยเดี่ยว
16 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทํางาน กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย
 • ชัญญากานต์ โกกะพันธ์
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 569100 โครงการวิจัยเดี่ยว
17 การพัฒนาการขนส่งอย่างยั่งยืนเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
 • ทัศนีย์ เจียรพสุอนันต์
2564 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 32000 โครงการวิจัยเดี่ยว
18 การเพิ่มปริมาณสารแกมมา อะมิโนบิวทิเรต และสารประกอบฟินอลิกในข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ และพันธุ์สินเหล็กด้วยกระบวนการทางชีวภาพเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ
 • จันทรพร ทองเอกแก้ว
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 293000 โครงการวิจัยเดี่ยว
19 พฤติกรรมความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้ม เขตอำเภอวารินชำราบ และอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 • ชัญญากานต์ โกกะพันธ์
2564 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 30000 โครงการวิจัยเดี่ยว
20 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตามมาตรฐานหอพักของบุคลากรผู้ดูแลหอพักเอกชน ในเขตเทศบาลเมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
 • พรทิพย์ ทาบทอง
2564 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 30000 โครงการวิจัยเดี่ยว
21 การพัฒนาสารปรับปรุงคุณภาพดินในสภาพการขาดนาเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มสารหอม2AP ในข้าวขาวดอกมะลิ 105
 • ทัศนีย์ เจียรพสุอนันต์
2564 เงินสนับสนุนภายนอก 662900 โครงการวิจัยเดี่ยว
22 แนวทางการพัฒนาการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
 • รัชวุฒิ โคตรลาคำ
2564 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 32000 โครงการวิจัยเดี่ยว
23 Supporting local reforestation by mycorrhizal mushrooms
 • ชริดา ปุกหุต
2563 เงินสนับสนุนภายนอก 642110 โครงการวิจัยเดี่ยว
24 การพัฒนาวัสดุปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว
 • ทัศนีย์ เจียรพสุอนันต์
2563 เงินสนับสนุนภายนอก 211000 โครงการวิจัยเดี่ยว
25 พฤติกรรมความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้ม เขตอำเภอวารินชำราบ และอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 • ชัญญากานต์ โกกะพันธ์
2563 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 30000 โครงการวิจัยเดี่ยว
26 การพัฒนาวัสดุปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อช่วยลดการปล่อยมีเทนจากนาข้าว
 • ทัศนีย์ เจียรพสุอนันต์
2562 เงินสนับสนุนภายนอก 298000 โครงการวิจัยเดี่ยว
27 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มดิกทีโอสตีลิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
 • กัลย์ชิญาภัท อริยะเชาว์กุล
2562 เงินสนับสนุนภายนอก 50800 โครงการวิจัยเดี่ยว
28 Supporting local reforestation by mycorrhizal mushrooms
 • ชริดา ปุกหุต
2562 เงินสนับสนุนภายนอก 642110 โครงการวิจัยเดี่ยว
29 การพัฒนาหัวข้อบริการวิชาการด้านการเรียนการสอน ของคณะวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน
 • สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา
2562 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2000 โครงการวิจัยเดี่ยว
30 ความหลากหลายของแมลงผสมเกสรดอกทุเรียน
 • ปรัชญาพร วันชัย
2562 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 11880 โครงการวิจัยเดี่ยว
31 การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยใช้ Active Learning
 • นิภาพร คำหลอม
2562 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2000 โครงการวิจัยเดี่ยว
32 Supporting local reforestation by mycorrhizal mushrooms
 • ชริดา ปุกหุต
2561 เงินสนับสนุนภายนอก 642110 โครงการวิจัยเดี่ยว
33 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มดิกทีโอสตีลิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
 • กัลย์ชิญาภัท อริยะเชาว์กุล
2561 เงินสนับสนุนภายนอก 199200 โครงการวิจัยเดี่ยว