ชื่อภาษาไทย

การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทํางาน กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย

ชื่อภาษาอังกฤษ

Occupational Health and Safety Management and Work Safety Cultures; A case study industries in Lower Northeast of Thailand

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

การจัดการ, อาชีวอนามัย, ความปลอดภัย, วัฒนธรรมความปลอดภัย, Management, Occupational Health, Safety, Safety Culture

งบประจำปี

งบประจำปี 2564

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 569,100 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย