ชื่อภาษาไทย

การพัฒนาวัสดุปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อช่วยลดการปล่อยมีเทนจากนาข้าว

ชื่อภาษาอังกฤษ

Modification of soil amendments for methane mitigation

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

งบประจำปี

งบประจำปี 2562

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 298,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย