ชื่อภาษาไทย

แนวทางการพัฒนาการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

แหล่งกำเนิดขยะ การรวบรวมและเก็บขนขยะ การจัดการขยะ การทำให้เกิดประโยชน์สุงสุด มหาวิทยาลัยสีเขียว

งบประจำปี

งบประจำปี 2565

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 8,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย