ชื่อภาษาไทย

การพัฒนาการขนส่งอย่างยั่งยืนเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

การขนส่งอย่างยั่งยืน ก๊าซเรือนกระจก มหาวิทยาลัยสีเขียว

งบประจำปี

งบประจำปี 2565

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 8,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย