ชื่อภาษาไทย

การพัฒนาหน่วยวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มไตรโคเดอร์มาและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการเจริญของพืชที่เสริมจุลินทรีย์ไตรโคเดอร์มา

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

จุลินทรีย์ไตรโคเดอร์มา, เกษตรอินทรีย์, การควบคุมโรคพืช, การควบคุมการผลิต, การผลิตหัวเชือจุลินทรีย์, การพัฒนาสารปรับปรุงดิน, ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

งบประจำปี

งบประจำปี 2565

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 821,000 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย