ชื่อภาษาไทย

การพัฒนาสารปรับปรุงคุณภาพดินในสภาพการขาดนาเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มสารหอม2AP ในข้าวขาวดอกมะลิ 105

ชื่อภาษาอังกฤษ

รหัสโครงการ

ประเภทโครงการ

โครงการวิจัยเดี่ยว

คำสำคัญ

สารปรับปรุงคุณภาพดิน ลดก๊าซเรือนกระจ สารหอม2AP ข้าวขาวดอกมะลิ 105

งบประจำปี

งบประจำปี 2564

งบประมาณ

งบประมาณทั้งหมด 662,900 บาท

ปีที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผลงานตีพิมพ์

แหล่งทุน

หมายเหตุ

-

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย